· 

Opening Sportseizoen en presentatie nieuw sportbeleid gemeente Nissewaard

Hedenavond was in het Dorpshuis Hekelingen de presentatie van de nieuwe beleidsplannen van Gemeente Nissewaard. Dit werd tevens gezien als de opening van het Sportseizoen 2019-2020. Ongeveer 30 sportaanbieders en -verenigingen waren vertegenwoordigd bij deze avond, waarin er een toelichting gegeven werd op de nieuwe ambities. Deze zijn vorm gegeven in 2 meerjarenplannen. Naast het nieuwe sportbeleid, waarbij met name gefocust zal worden op verenigingsondersteuning, een uitgebreid beweegprogramma en de vorming van een lokaal Sportaccoord. Dit nieuwe beleid komt grotendeels voort uit de uitkomsten van de onder verenigingen gehouden vitaliteitsscan. Hierin konden de verenigingen kenbaar maken waarbij ze graag worden ondersteund en wat de belangrijkste knelpunten zijn. In totaal telt Nissewaard 63 sportaanbieders, waarbij er ongeveer 12540 inwoners in verenigingsverband actief zijn. De 4 verenigingsondersteuners, verenigingsontwikkelaar en sportformateur hebben een belangrijke rol in de vormgeving en uitvoering van de plannen.

 

Middels de vernieuwde website www.actiefinnissewaard.nl zullen sportaanbieders hun aanbod en activiteiten kunnen delen. Maatschappelijke ontwikkelingen en de nieuwe trainingen die aangeboden zullen worden aan de verenigingen, bestuurders en trainers en coaches moeten onder andere leiden tot impulsen op het gebied van doelgroep aanpak, waardoor er dus meer doelgroepen actief kunnen worden betrokken bij verenigingen, school- en wijksport. Door het aanbod beter onder de aandacht te brengen hoopt men op aanwas van nieuwe leden. Ook het bundelen van het aanbod en zo ook niet sportverenigingen te laten participeren en samenwerken vanuit de andere domeinen waarbinnen de combinatiefunctionarissen actief zijn wordt er ook gestreefd naar multifunctionele bezetting van de verenigingsaccommodaties en verbindingen binnen de domeinen: sport, Cultuur, Natuur en duurzaamheid en Sociaal, Er zullen diverse masterclasses aangeboden worden waarbij wordt ingegaan op het stimuleren van vrijwilligers, ledenwerving en -behoud en het veilig sportklimaat.  Dit alles werd uitgebeid toegelicht door de nieuwe sportformateur, beleidsmedewerker sport en Wethouder Hamerslag, Na diverse korte presentaties over de verschillende masterclasses en het voorstellen van de verenigingsondersteuners konden de aanwezigen na de pauze deelnemen aan workshops over het genoemde ledenwerving, veilig sportklimaat en de klankbord groep over de beleidsvorming, want hiervoor is de input van de verenigingen natuurlijk van essentieel belang. Na de workshops was er nog een sportcafe, waarbij de diverse verenigingen uitgebreid in gesprek konden gaan met de verenigingsondersteuners, beleidsmedewerkers en uiteraard met elkaar. Al met al was het een bijzonder informatieve avond!!